+1 (208) 254-6996 essayswallet@gmail.com
  

1) Vid ett fdelsedagskalas ska en gst skjuta ivg en raket. Raketens… 1) Vid ett födelsedagskalas ska en gäst skjuta iväg en raket. Raketens höjd över marken kan beskrivas med andragradsfunktionen f(x) = -2×2 + 8x där f är raketens höjd i meter ovanför marken och x är avståndet i sidled från där gästen står och skjuter ut raketen.a) Hur långt från utskjutningspunkten träffar raketen marken?b) Hur högt når raketen som högst? Använd dig av algebraisk lösning för att lösa uppgiften. Math Applied Mathematics MED 123

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Top answer: 1) Vid ett fdelsedagskalas ska en gst skjuta ivg en raket. Raketens…
Just from $10/Page
Order Essay

Order your essay today and save 10% with the discount code ESSAYHELP